Misleiding door natuurlijke cosmetica

Hoe de 'natuurlijke' cometica-industrie je misleidt

De industrie heeft gereageerd op de toenemende vraag naar cosmetica zonder toevoegingen dmv een nieuwe misleiding: ‘natuurlijke’ cosmetica.
Dit zijn voor het grootste deel cosmetische producten die vol zitten met de normale agressieve synthetische toevoegingen (inclusief agressieve conserveermiddelen) maar met slechts een paar natuurlijke ingrediënten. Deze producten worden vervolgens als ‘Natuurlijk’ bestempeld.

Dit zijn 6 misleidende marketingclaims in de bestaande ‘natuurlijke' huidverzorgingsindustrie.

» ’97% natuurlijk’ Sommige merken claimen ‘97% natuurlijk’. Dit is duidelijk absurd aangezien minder dan 1% van sommige synthetische producten ernstige schade kan veroorzaken, dus 2-3% van elk synthetisch product is slecht nieuws.

» ‘Afgeleid van de natuur‘ Dit is in feite het proces van de chemische verandering van natuurlijke stoffen – dit omvat dan ook synthetische chemische stoffen.

» ‘Identiek aan de natuur’ Dit is het proces waarbij in het laboratorium een obscure stof wordt gemaakt die in de natuur wordt aangetroffen en deze vervolgens wordt opgenomen in hun ‘natuurlijke’ eindproduct.

» ‘Plantaardige ingrediënten’ Een veelgebruikte term die wordt gebruikt om het feit te verdoezelen dat het ingrediënt een chemische stof is die is gesynthetiseerd uit grondstoffen voor plantenextracten. Zeep is het gebruikelijke voorbeeld (zie hieronder …)

» ‘Zeep is natuurlijk’ Deze bewering is een veel voorkomende misleiding gebaseerd op het feit dat een van de grondstoffen (een vet of olie) natuurlijk is, waarbij wordt vergeten dat alle zepen en wasmiddelen synthetisch worden gemaakt door de heftige reactie van deze grondstoffen met een krachtige bijtende chemische alkali zoals natriumhydroxide of kaliumhydroxide. Er is 1 ding duidelijk: er bestaat niet zoiets als ‘natuurlijke’ zeep! (lees: Zeep en de effecten ervan op de pH van de huid …)

» ‘Biologisch’ Hoe is het toevoegen van 1 of 2 biologische ingrediënten vermengd met een zee van synthetische stoffen van enig nut?

Bovendien krijgt de branche zelf veel respect door de ‘natuurlijke standaarden’-organisaties die hen als ‘natuurlijk’ certificeren.

The 'Natural' Standards Organisations: BDIH & NaTrue​

The main European ‘Natural Standards Organisations’ are bodies created by the industry and re-inforce this deception.

Discover the disturbing truth about the huge industry in so-called ‘Natural’ cosmetics, and the facts about the two main industry ‘Standards’ organisations.

As a result of this, JooMo® intend to re-define the cosmetics industry and bring in a set of new EU wide honest labelling standards.

JooMo® are challenging the natural skin care industry to clean up its act on misleading packaging and use of the word ‘natural’…

Next up:

The Natural Cosmetics deception

How the 'Natural' Cometics Industry misleads you

The industry has responded to the increasing demand for additive-free cosmetics by inventing a new deception: “Natural” cosmetics. For the most part these are cosmetic products full of the normal harsh synthetic additives (including harsh preservatives) but with just a few natural ingredients included. These products are then labelled as ‘Natural’.

Here are the 6 most misleading marketing claims in the existing 'natural' skin care industry:

»97% Natural’ Some brands make claims like ‘97% Natural’ This is clearly absurd as less that 1% of some synthetic products can cause severe damage, so 2-3% of any synthetic product is really bad news!

» Naturally Derived‘ This is basically the process of the chemical alteration of natural substances – this includes every synthetic chemical ever made!

» Nature Identical’ This is the process of manufacturing in the laboratory an obscure substance found in nature, and then including it in their ‘Natural’ finished product.

» Plant Based ingredients’ A term widely used that is used to cover up the fact that the ingredient is a chemical synthesized from plant extract raw materials. Soap is the common example (see following…)

» Soap is Natural‘ This claim is a common deception based on the fact that one of the raw materials (a fat or oil) is natural, forgetting that all soaps and detergents are synthetically created by the violent reaction of these raw materials with a powerful caustic chemical alkali like sodium hydroxide or potassium hydroxide. Please get this straight: there is no such thing as ‘natural’ soap! (read: Soap & its effects on skin pH…)

» Organic’ How is adding 1 or 2 organic ingredients mixed in with a sea of synthetics of any use at all?

Moreover the industry has given itself the illusion of respectability by setting up “Natural Standards” Organisations that would certify them as “natural”

The 'Natural' Standards Organisations: BDIH & NaTrue​

The main European ‘Natural Standards Organisations’ are bodies created by the industry and re-inforce this deception.

Discover the disturbing truth about the huge industry in so-called ‘Natural’ cosmetics, and the facts about the two main industry ‘Standards’ organisations.

As a result of this, JooMo® intend to re-define the cosmetics industry and bring in a set of new EU wide honest labelling standards.

JooMo® are challenging the natural skin care industry to clean up its act on misleading packaging and use of the word ‘natural’…

Next up:

Schrijf u hier in

Schrijf u hier in voor hulp bij uw huidproblemen